AmazingCounters.com
 

  

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศ
25/05/2560
ประชาพิจารณ์ข้อกำหนดคุณลักษณะ สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
19/05/2560
จัดหาพนักงานเข้าปฎิบัติงานพนักงานบัญชีจำนวน 5 อัตรา (สัญญา 6 เดือน)
19/05/2560
สั้งซื้อกระดาษ A4(70 แกรม) จำนวน 15,000 รีม เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2560
19/05/2560
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 15 เครื่อง พร้อมพนักงานถ่ายเอกสารจำนวน 3 คน เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2560
19/05/2560
ประกาศขอจัดซื้อเครื่องเขียน ปากกาใช้สำหรับงานไกล่เกลี่ยจำนวน 2,000 ด้าม เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2560
19/05/2560
ประกาศขอจัดจ้างทำชุดถ่ายเอกสารท้ายฟ้อง 1-6 รวมเป็น 50,000 ชุด เพื่อใช้ในงานฟ้องคดีกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2560
19/05/2560
ประกาศขอจัดจ้างเช่ารถตู้เพิ่มจำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้งานฟ้องคดีกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2560
28/03/2560
ประกาศขอจัดจ้างต่อสัญญาให้บริการวงจรสื่อสาร
2/03/2560
ประกาศจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์จำนวน 4 เครื่อง
9/02/2560
ประกาศต่อสัญญาณวงจรสื่อสารDedicatelink Speed 20 Mbps

ดูทั้งหมด »