ประกาศ >> บริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้า/หน่วยงานทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากเดิม "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" เป็น "บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด หรือ KTBLAW CO.,LTD."

คณะผู้บริหาร
  ชื่อ - นามสกุล e-mail ตำแหน่ง ติดต่อ
นายศุภกร พลกุล subhakorn.bhalakula@ktblaw.co.th
กรรมการผู้จัดการ
8888
นางอรนันท์ จงอุตส่าห์ oranan.chongousah@ktblaw.co.th

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานคดี

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร ฝ่ายคดี 4

8111
นางจีรนันท์ ธงสันติ jiranan.thongsunti@ktblaw.co.th
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบังคับคดีและ
ขายทอดตลาดทรัพย์
8222
นางวรรณา ตันวงศ์วาล wanna.tonvongval@ktblaw.co.th
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน
8777
นางจิราภรณ์ ณ พัทลุง jiraporn.na_badalung@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสและผู้บริหาร ฝ่ายบังคับคดี
8444
นางสาววรรณดี แก้วมีศรี wandee.kaewmesri@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร ฝ่ายบริหารงานคดี 1
8799
นางนฤมล รัตนเจริญพรชัย narumol.ratanacharoenpornchai@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร
สำนักทรัพยากรบุคคล
8811
นางสาวรัตนา จิรพจมาน ratana.chirapojamarn@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร
สำนักตรวจสอบภายใน
8788
นายอัครวุฒิ หิรัญรัศ akaravudh.hiranras@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร
ฝ่ายกฎหมายและที่ปรึกษาธุรกิจ
8999
นายคนอง นาคไทย kanong.nakthai@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร
ฝ่ายขายทอดตลาดทรัพย์
8996
นางสุธาทิพย์ ปัญญากำพล suthatip.panyakamphol@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการสำนักและผู้บริหาร สำนักธุรการ
8833
นายพัฒนพงษ์ อัจฉรียสุนทร pattanapong.ajchareeyasoontorn@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร
ฝ่ายคดี 1
8112
นายสุรเชษฐ์ จีนสุข surachet.cheensuk@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานคดี 2
7717
นายยิ่งศักดิ์   เหมทานนท์ yingsak.hemthanon@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร
ฝ่ายสารสนเทศ 
8666
นายสายัณห์ ทองอ่อน sayan.tongon@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร ฝ่ายคดี 2
8995
นายกฤตมุข อิศรภักดี krittamuk.isarabhakdi@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร
ฝ่ายคดี 3
8555
นางสาวอำพร ยังคล้าย amporn.youngkhlai@ktblaw.co.th
ผู้อำนวยการฝ่ายและผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีการเงิน
8700