เพราะเรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อก้าวเป็นที่หนึ่งในด้านกฎหมาย


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

ให้บริการลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว (FAST) กระชับและไว้วางใจได้FAST รวดเร็ว

Assist ตอบโจทย์

Simple สะดวก

Trust มั่นใจ


พันธกิจ1

มุ่งเน้นการให้บริการด้านกฎหมายที่เป็นเลิศ

2

สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน

3

พัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

4

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

5

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยม