Add Pictureงานคดีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการบริหารระบบการทำงานในการฟ้องคดีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานนั้น ต้องใช้ทั้งระบบปฏิบัติการที่มีความเพียบพร้อม และบุคลากรที่มีความสามารถและใส่ใจ จึงสามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จึงมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก เรียกได้ว่า ไม่มีผู้ใดที่มีความสามารถเทียบเท่าบริษัทฯได้