สถิติการฟ้องคดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สถิติการฟ้องคดี ปี 2552

2552

สถิติการฟ้องคดี ปี 2553

2553

สถิติการฟ้องคดี ปี 2554

2554

สถิติการฟ้องคดี ปี 2555

2555

สถิติการฟ้องคดี ปี 2556

2556

สถิติการฟ้องคดี ปี 2557

2557

สถิติการฟ้องคดี ปี 2558

2558

สถิติการฟ้องคดี ปี 2559

2559

สถิติการฟ้องคดี ปี 2560

2560

  • จำนวนลูกหนี้ 122,681 ราย

  • คงเหลือยื่นฟ้อง 122,078 ราย

  • ไม่ดำเนินคดี 603 ราย

สถิติการฟ้องคดี ปี 2561

2561

  • จำนวนลูกหนี้ 126,517 ราย

  • คงเหลือยื่นฟ้อง 126,288 ราย

  • ไม่ดำเนินคดี 229 ราย