เกี่ยวกับเรา


        บริษัท"กรุงไทยกฎหมาย จำกัด"เป็นบริษัทในเครือของบมจ.ธนาคารกรุงไทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยดำเนินธุรกิจด้านกฎหมายในการ "ฟ้องคดี การว่าต่าง แก้ต่าง ติดตามทวงหนี้ ดำเนินการบังคับคดี และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย" ต่างๆ ตลอดจนนิติกรรมทุกประเภท แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงบุคคลทั่วไป ภายใต้จริยธรรมของวิชาชีพ รวมทั้งการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม


  


  ประวัติความเป็นมา


         บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เป็นบริษัทเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2539 เดิมใช้ชื่อว่า "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด"          (Krung Thai Legal Services Company Limited หรือ KLS)

         เพื่อให้บริการงานด้านกฎหมายกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง

        การที่บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ มีผลทำให้ บริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมที่ชัดเจนและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์หลากหลาย ทั้งในด้านกฎหมายและการบริหารรัฐกิจ หรือธุรกิจขนาดใหญ่ และเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 ถึงปัจจุบัน บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มธุรกิจของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554

    ในปัจจุบัน บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมกว่า 190 คน และเป็นบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญทั้งในด้านปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการสินเชื่อสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ สัญญาต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และด้านคดีความทางแพ่ง คดีล้มละลาย-ฟื้นฟูกิจการ บริหารจัดการการฟ้องคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟ้องคดีให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีการฟ้องคดีเป็นจำนวนถึงปีละประมาณ 100,000 คดี ซึ่งจะต้องทำให้เสร็จภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รับงานมา ทั้งนี้ในการจัดการบริหารนั้น บริษัทฯ มีระบบการควบคุมสถานะ การดำเนินคดีที่เป็นปัจจุบัน มีระบบวันนัดทำการ และระบบคำนวณยอดหนี้ อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความสามารถในการควบคุมดูแล และในการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานของสำนักงานกฎหมาย 200 สำนักงาน ที่รับทำงานให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 มาแล้วเป็นเวลานานกว่า 7 ปี