ตำแหน่งงานว่าง


บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีตำแหน่งงานและคุณสมบัติดังนี้


คุณสมบัติผู้สมัคร         

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมี EQ ในระดับดี

  4. มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเข้าใจง่าย

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word และ Excel) ได้

  6. มีประสบการณ์ด้านการให้ความเห็นทางกฎหมาย 3 ปี ขึ้นไป


ลักษณะงาน

    สนับสนุนงานการกำกับดูแลให้หน่วยงานและพนักงานในบริษัทปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ขั้นตอน) กฎระเบียบของบริษัท (กฎระเบียบ) และกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลบริษัท (กฎหมาย)

    ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน (Compliance manual) เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน กฎระเบียบ และกฎหมาย

    จัดให้มีความรู้ขั้นตอน กฎระเบียบ และกฎหมายใหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน

    ประเมินปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน กฎระเบียบ และกฎหมายได้พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

    จัดทำแผนประจำปีสำหรับการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามขั้นตอน กฎระเบียบ และกฎหมาย (Compliance plan)

    ประสานงานกับธนาคาร และหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการปฏิบัติงาน

    จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามขั้นตอน กฎระเบียบ และกฎหมาย (Compliance report ) เสนอต่อผู้บริหารเพื่อรายงานผลต่อธนาคาร ทุกรายไตรมาส/p>


คุณสมบัติผู้สมัคร         

  1. เพศหญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป

  3. มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  4. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

  5. มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word / Excel/ PowerPoint)ได้เป็นอย่างดี

  6. หากมีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงาน

    ลงทะเบียนรับและส่งเอกสารงานในฝ่ายงาน

    ติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุม จดบันทึก และติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนดบันทึกข้อมูลในระบบงาน

    จัดทำรายงานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวการงานที่ปรึกษากฎหมาย ตลอดจนจัดทำข้อมูลรายงานเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหารฝ่าย

    ประสานงานกับผู้บริหาร พนักงาน และส่วนงานอื่นๆ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายงาน

    ดูแล จัดเก็บ รวบรวมเอกสารข้อมูลในรูปแบบ Soft File และHard Copy ในส่วนของฝ่ายงาน รวมทั้งดูแลการเบิกจ่ายครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ของฝ่ายงาน

    สนับสนุนงานของฝ่ายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร         

  1. ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  3. มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ( ASP.Net , Java, Javascript, NodeJS, หรืออื่น ๆ )

  4. มีความรู้ด้าน OOP, Spring, Hibernate, Web service

  5. มีความรู้ด้าน Database และการใช้คำสั่ง SQL สำหรับ Relational Database (SQL Server, My SQL, MS Access, ฯลฯ)

  6. มีประสบการณ์ในการสร้างรายงานด้วย Crystal Report หรือเครื่องมือตัวอื่น ๆ ดูแลจัดการฐานข้อมูลให้สามารถออกแบบรายงานตามความต้องการ

  7. มีความเข้าใจวิธีการพัฒนาซอฟท์แวร์เป็นอย่างดี

  8. สามารถออกแบบระบบและการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยและตามความต้องการของปัจจุบัน

  9. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ระบบงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับผู้ใช้ได้ดี

  10. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

  11. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสายงานธนาคารหรือสายงานกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

    พัฒนาโปรแกรมด้วย .NET หรือ Java Technology หรือภาษาอื่น ๆ

    พัฒนา และปรับใช้ Application ปรับปรุงคุณภาพระบบ Web Service

    ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กำหนดและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการตามความเหมาะสม

    ร่วมมือกับหัวหน้าทีมในความพยายามในการประมาณการพัฒนาแผน / กำหนดการและปฏิบัติงานตามแผน

    ออกแบบ สร้างและพัฒนาการโค้ด C# .NET ให้มีประสิทธิภาพ

    ออกแบบ พัฒนา และทดสอบฟีเจอร์ใหม่ของแอพพลิเคชั่น

    อธิบายและประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ให้คำแนะนำสมาชิกในทีมและช่วยในการออกแบบแอพพลิเคชั่น

    ทดสอบ และแก้ไข bug

    มีส่วนร่วมในการทำงานโดยวิธี Agile Scrum

    ให้ความช่วยเหลือด้านแอพพลิเคชั่นกับผู้ใช้งาน

    ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร         

  1. เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี

  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครือข่าย , วิศวกรรมระบบสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  3. มีประสบการณ์ในสายงานระบบเครือข่าย 1-2 ปี

  4. มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Windows Server

  5. มีความรู้การจัดการระบบฐานข้อมูล มีความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย

  6. มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านระบบเครือข่าย

  7. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

  8. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน

    ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย และสำรองข้อมูล

    วางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติจริง

    วางแผนบริหารจัดการระบบเครือข่าย

    ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย

    ตั้งค่า ติดตั้ง ออกแบบอุปกรณ์เครือข่ายให้สอดคล้องกับระบบงานขององค์กร

    หน้าที่อื่น เป็นคณะทำงานในกิจกรรมต่างๆ

    ให้คำปรึกษาด้านออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย รวมถึงการตั้งค่าและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่าย

    ติดตั้งและแก้ไขระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาซอฟแวร์

    แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายที่แจ้งเข้ามา

    ติดตั้งและแก้ไข Router / Switch และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

    ตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

    จัดทำเอกสารในการเสนอรวมทั้งคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครือข่ายของทางบริษัท

    จัดทำรายงานข้อมูลระบบเพื่อนำมาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

    ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร         

  1. เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี

  2. ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )

  3. มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware, Network และอุปกรณ์ IT ต่างๆ สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการขัดข้อง และซ่อมเบื้องต้นได้

  4. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น MS Excel, Word, Power Point ฯลฯ

  5. มีความกระตือรือร้น มีทักษะที่ดีในการให้บริการ มีวุฒิภาวะ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  6. หากเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

    ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เช่น Computer, Notebook, Printer, Projector, Access Point, ระบบ LAN เป็นต้น

    ติดตั้งระบบปฏิบัติการ , ซอฟต์แวร์ , Application ต่างๆ และทดสอบการใช้งานตามที่ได้รับมอบหมาย

    ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้งานที่เกิดกับ Hardware อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ

    จัดทำบัญชีอุปกรณ์เครื่องมือด้าน IT ทำเอกสารการซื้ออุปกรณ์ และประสานงานเพื่อการสั่งซื้ออุปกรณ์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ

    ประสานงานกับช่างหรือบริษัทภายนอกให้ดำเนินการติดตั้งหรือแก้ไขหรือซ่อมโดยรวดเร็ว

    จัดทำเอกสารเชิงเทคนิคของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น ทำคู่มือการใช้งาน คู่มือการติดตั้ง และแผนผังประกอบการใช้ให้กับผู้ใช้งาน

    ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามโปรเจ็คให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด

    ปฏิบัติงาน Support ระบบที่ใช้ในบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

    จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่อยู่ในความดูแล และปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ เพื่อให้การบำรุงรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้อุปกรณ์ IT ใช้งานได้ดีตลอดเวลา

    บันทึก และจัดทำรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้กับผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. เพชาย/ หญิง อายุ 22 - 35 ปี

  2. ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )

  3. มีความคล่องตัว,มีความรับผิดชอบสูง,สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้ดี

  4. มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ การเจรจา และการแก้ไขปัญหา

  5. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel, Excel Macro, Microsoft Access

  6. หากมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Tableau, MSSQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

    จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอให้ผู้บริหาร

    รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กร

    จัดการฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนกับระบบข้อมูลธุรกิจองค์กร

    ติดตาม รวบรวม ผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร

    ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ปี

  3. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการตรวจสอบ การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ

  4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการนำเสนอ

  5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการดำเนินคดี และการควบคุมภายใน

  6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในผลสำเร็จของงาน และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

  ลักษณะงาน

    จัดทำแผนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์

    ตรวจสอบการจัดหาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานใช้ระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบงานมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม

    รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการประเมินความถูกต้องในการทำงานของโปรแกรมและระบบงาน ทั้งที่พัฒนาระบบงานขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขระบบงานที่มีอยู่แล้วสตามเงื่อนไขที่กำหนด

    ตรวจสอบศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง รวมถึงสนับสนุนงานของบริษัทฯ ด้านเครือข่ายการสื่อสารและกรรักษาความปลอดภัยด้านปฏิบัติการ (Operation)

    ตรวจสอบการควบคุมการนำโปรแกรมลงใช้งานจริงของระบบคอมพิวเตอร์

    ตรวจสอบหน่วยงานของบริษัทฯ ในด้านเครือข่ายการสื่อสารและการรักาาความปลอดภัย

    สอบทานข้อมูลด้านพื้นฐานเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงในด้านข้อมูลและความปลอดภัย

    สอบทานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร         

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

  3. มีประสบการณ์งานด้านฟ้องคดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  5. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น

  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

    ปฏิบัติงานในด้านการดำเนินคดีล้มละลาย, คดีแพ่ง, ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายของฝ่ายงาน

    รายงานผลการดำเนินคดีเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบงานกฎหมายให้สถานะเป็นปัจจุบัน

    ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินคดี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. เพศหญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี

  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือ สาขาภาษาศาสตร์

  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  4. มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่น

  ลักษณะงาน

    ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

    ร่างหรือตรวจสัญญางานด้านกฎหมาย

    แปลเอกสารทางกฎหมาย

    งานอื่นๆที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การเงิน,การบัญชี

  3. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  4. ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word และ Excel) ได้

  ลักษณะงาน

    ตรวจสอบข้อกำหนดในสัญญาสินเชื่อของธนาคาร

    ตรวจสอบและติดตามเอกสารภาระหนี้ของธนาคาร

    คำนวณภาระหนี้ของลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีในทุกๆสถานะ

    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word และ Excel) ได้

  ลักษณะงาน

    ตรวจสอบข้อกำหนดในสัญญาสินเชื่อของธนาคาร

    ตรวจสอบข้อกำหนดในสัญญาสินเชื่อของธนาคาร

    จัดทำสาระในการทวงถามให้มีการชำระหนี้ไม่ว่าในรูปหนังสือบอกกล่าว หรือในรูปแบบอื่น

    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

  3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  4. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word และ Excel) ได้

  ลักษณะงาน

    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานคดีที่ศาล กรมบังคับคดี หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. เพศหญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ,เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  3. มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  4. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  ลักษณะงาน

    ดูแล จัดการ กรองงานเสนอผู้บริหารระดับสูง

    อำนวยความสะดวกในการบริหารงานของผู้บริหารงานระดับสูง

    ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานสื่อสารขององค์กร

    งานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. เพศหญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน,การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. มีความขยัน ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word และ Excel) ได้

  ลักษณะงาน

    ตรวจหลักฐานและติดตามการเบิกเงิน รับเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน

    ตรวจสอบยอดหนี้คงค้าง และรายได้ค้างรับ

    งานอื่นๆที่มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี

  2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป

  3. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น

  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการเจรจาการสื่อสารที่ดี

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word และ Excel) ได้

  ลักษณะงาน

    ตรวจสอบข้อกำหนดในสัญญาสินเชื่อของธนาคาร

    ตรวจสอบรับและส่งเอกสารของฝ่ายงาน

    บันทึกข้อมูลในระบบงาน

    จัดทำรายงานและจัดการเอกสารของฝ่าย

    คัดแยกประเภทของเอกสาร

    สแกนเอกสารเข้าระบบงาน

    งานอื่นๆที่มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป

  3. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น

  4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการเจรจาการสื่อสารที่ดี

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  ลักษณะงาน

    ตรวจสอบและรับเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    คัดแยกประเภทเอกสาร

    บันทึกข้อมูลในระบบงาน

    ติดต่อประสานงานกับธนาคารและหน่วยงานภายนอก

    ติดตามข้อมูลลูกหนี้ในระบบงาน

    งานอื่นๆที่มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. เพศหญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

  3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีทักษะการเจรจาต่อรอง

  4. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word และ Excel) ได้

  ลักษณะงาน

    ติดตาม รวบรวม ควบคุม ดูแล จัดการและเก็บรักษาเอกสารแห่งหนี้

    คัดแยกประเภทเอกสาร

    จัดทำสำเนาเอกสารสำนวนคดีในระบบ

    บันทึกข้อมูลลูกหนี้ในระบบ

    งานอื่นๆที่มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. เพศหญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

  3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word และ Excel) ได้

  ลักษณะงาน

    ตรวจสอบ คัดแยก และ scan เอกสาร

    บันทึกข้อมูลในระบบงาน

    จัดเรียงเอกสาร พร้อมจัดทำแฟ้มข้อมูล

    งานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เลขที่ 191/50-53,55 ,21 อาคารซี.ที.ไอ.ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือส่งข้อมูลการสมัครงานผ่าน hr.center@ktblaw.co.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-096-8944


สมัครงานผ่านอีเมลล์