ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เลขที่ 191/50-53,55 ,21 อาคารซี.ที.ไอ.ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย          เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือส่งข้อมูลการสมัครงานผ่าน hr.center@ktblaw.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล                   โทรศัพท์ 02-096-8944