บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีตำแหน่งงานและคุณสมบัติดังนี้


  1. พนักงานกำกับการปฏิบัติงาน ( Compliance Officer )จำนวน 1 อัตรา    

       คุณสมบัติผู้สมัคร   /   ด่วน

 •          1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 •          2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 •          3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมี EQ ในระดับดี
 •          4. มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเข้าใจง่าย
 •          5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word และ Excel) ได้
 •          6. มีประสบการณ์ด้านการให้ความเห็นทางกฎหมาย 3 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน
 •          สนับสนุนงานการกำกับดูแลให้หน่วยงานและพนักงานในบริษัทปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ขั้นตอน) กฎระเบียบของบริษัท (กฎระเบียบ) และกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลบริษัท (กฎหมาย)
 •          ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน (Compliance manual) เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน กฎระเบียบ และกฎหมาย
 •         จัดให้มีความรู้ขั้นตอน กฎระเบียบ และกฎหมายฝหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
 •         ประเมินปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนกฎระเบียบ และกฎหมายได้พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
 •         จัดทำแผนประจำปีสำหรับการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามขั้นตอนกฎระเบียบ และกฎหมย (Compliance Plan)
 •          ประสานงานกับธนาคาร และหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการปฏิบัติงาน
 •          จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามขั้นตอน กฎระเบียบ และกฎหมาย (Compliance report) เสนอต่อผู้บริหารเพื่อรายงานผลต่อธนาคาร ทุกรายไตรมาส


 •   2. Technical support 2 ตำแหน่ง    

         คุณสมบัติผู้สมัคร

  •          1. เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
  •          2. ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
  •          3. มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware, Network และอุปกรณ์ IT ต่างๆ สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการขัดข้อง และซ่อมเบื้องต้นได้
  •          4. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น MS Excel, Word, Power Point ฯลฯ
  •          5. มีความกระตือรือร้น มีทักษะที่ดีในการให้บริการ มีวุฒิภาวะ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  •          6. หากเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ลักษณะงาน
 •          ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เช่น Computer, Notebook, Printer, Projector, Access Point, ระบบ LAN เป็นต้น
 •          ติดตั้งระบบปฏิบัติการ , ซอฟต์แวร์ , Application ต่างๆ และทดสอบการใช้งานตามที่ได้รับมอบหมาย
 •          ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้งานที่เกิดกับ Hardware อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ
 •          จัดทำบัญชีอุปกรณ์เครื่องมือด้าน IT ทำเอกสารการซื้ออุปกรณ์ และประสานงานเพื่อการสั่งซื้ออุปกรณ์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ
 •          ประสานงานกับช่างหรือบริษัทภายนอกให้ดำเนินการติดตั้งหรือแก้ไขหรือซ่อมโดยรวดเร็ว
 •          จัดทำเอกสารเชิงเทคนิคของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น ทำคู่มือการใช้งาน คู่มือการติดตั้ง และแผนผังประกอบการใช้ให้กับผู้ใช้งาน
 •          ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามโปรเจ็คให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด
 •          ปฏิบัติงาน Support ระบบที่ใช้ในบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •          จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่อยู่ในความดูแล และปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ เพื่อให้การบำรุงรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้อุปกรณ์ IT ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
 •          บันทึก และจัดทำรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้กับผู้บริหาร


 •   3. Data Mining 1 ตำแหน่ง     

         คุณสมบัติผู้สมัคร   /   ด่วน

  •          1. เพชาย/ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  •          2. ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
  •          3. มีความคล่องตัว,มีความรับผิดชอบสูง,สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้ดี
  •          4. มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ การเจรจา และการแก้ไขปัญหา
  •          5. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel, Excel Macro, Microsoft Access
  •          6. หากมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Tableau, MSSQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ลักษณะงาน
 •          จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอให้ผู้บริหาร
 •          รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กร
 •          จัดการฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนกับระบบข้อมูลธุรกิจองค์กร
 •          ติดตาม รวบรวม ผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
 •          ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด


 • 4. ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา    

         คุณสมบัติผู้สมัคร

  •          1. เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  •          2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ปี
  •          3. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการตรวจสอบ การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ
  •          4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการนำเสนอ
  •          5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการดำเนินคดี และการควบคุมภายใน
  •          6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  •          7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในผลสำเร็จของงาน และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
  ลักษณะงาน
 •          จัดทำแผนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์
 •          ตรวจสอบการจัดหาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานใช้ระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบงานมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 •          รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการประเมินความถูกต้องในการทำงานของโปรแกรมและระบบงาน ทั้งที่พัฒนาระบบงานขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขระบบงานที่มีอยู่แล้วสตามเงื่อนไขที่กำหนด
 •          ตรวจสอบศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง รวมถึงสนับสนุนงานของบริษัทฯ ด้านเครือข่ายการสื่อสารและกรรักษาความปลอดภัยด้านปฏิบัติการ (Operation)
 •          ตรวจสอบการควบคุมการนำโปรแกรมลงใช้งานจริงของระบบคอมพิวเตอร์
 •          ตรวจสอบหน่วยงานของบริษัทฯ ในด้านเครือข่ายการสื่อสารและการรักาาความปลอดภัย
 •          สอบทานข้อมูลด้านพื้นฐานเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงในด้านข้อมูลและความปลอดภัย
 •          สอบทานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ


 • 5. ตำแหน่ง ทนายความ    

         คุณสมบัติผู้สมัคร

  •          1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  •          2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  •          3. มีประสบการณ์งานด้านฟ้องคดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  •          4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  •          5. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น
  •          6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  ลักษณะงาน
 •          ปฏิบัติงานในด้านการดำเนินคดีล้มละลาย, คดีแพ่ง, ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายของฝ่ายงาน
 •           รายงานผลการดำเนินคดีเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบงานกฎหมายให้สถานะเป็นปัจจุบัน
 •          ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินคดี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •          งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
 • ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เลขที่ 191/50-53,55 ,21 อาคารซี.ที.ไอ.ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือส่งข้อมูลการสมัครงานผ่าน hr.center@ktblaw.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-096-8944