บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีตำแหน่งงานและคุณสมบัติดังนี้


  1. Developer – Programmer (จำนวน 2 ตำแหน่ง)    

       คุณสมบัติผู้สมัคร   /   แนบประกาศ

 •          1. ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 •          2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •          3. มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ( ASP.Net , Java, Javascript, NodeJS, หรืออื่น ๆ )
 •          4. มีความรู้ด้าน OOP, Spring, Hibernate, Web service
 •          5. มีความรู้ด้าน Database และการใช้คำสั่ง SQL สำหรับ Relational Database (SQL Server, My SQL, MS Access, ฯลฯ)
 •          6. มีประสบการณ์ในการสร้างรายงานด้วย Crystal Report หรือเครื่องมือตัวอื่น ๆ ดูแลจัดการฐานข้อมูลให้สามารถออกแบบรายงานตามความต้องการ
 •          7. มีมีความเข้าใจวิธีการพัฒนาซอฟท์แวร์เป็นอย่างดี
 •          8. สามารถออกแบบระบบและการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยและตามความต้องการของปัจจุบัน
 •          9. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ระบบงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับผู้ใช้ได้ดี
 •          10. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 •          11. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสายงานธนาคารหรือสายงานกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 •          พัฒนาโปรแกรมด้วย .NET หรือ Java Technology หรือภาษาอื่น ๆ
 •          พัฒนา และปรับใช้ Application ปรับปรุงคุณภาพระบบ Web Service
 •          ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กำหนดและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการตามความเหมาะสม
 •          ร่วมมือกับหัวหน้าทีมในความพยายามในการประมาณการพัฒนาแผน / กำหนดการและปฏิบัติงานตามแผน
 •          ออกแบบ สร้างและพัฒนาการโค้ด C# .NET ให้มีประสิทธิภาพ
 •          ออกแบบ พัฒนา และทดสอบฟีเจอร์ใหม่ของแอพพลิเคชั่น
 •          อธิบายและประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ให้คำแนะนำสมาชิกในทีมและช่วยในการออกแบบแอพพลิเคชั่น
 •          ทดสอบ และแก้ไข bug
 •          มีส่วนร่วมในการทำงานโดยวิธี Agile Scrum
 •          ให้ความช่วยเหลือด้านแอพพลิเคชั่นกับผู้ใช้งาน
 •          ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท


 •   2. Network Management (จำนวน 1 ตำแหน่ง)    

         คุณสมบัติผู้สมัคร   /   แนบประกาศ

  •          1. ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
  •          2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครือข่าย , วิศวกรรมระบบสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  •          3. มีประสบการณ์ในสายงานระบบเครือข่าย 1-2 ปี
  •          4. มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Windows Server
  •          5. มีความรู้การจัดการระบบฐานข้อมูล มีความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
  •          6. มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านระบบเครือข่าย
  •          7. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
  •          8. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
  ลักษณะงาน
 •          ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย และสำรองข้อมูล
 •          วางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติจริง
 •          วางแผนบริหารจัดการระบบเครือข่าย
 •          ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
 •          ตั้งค่า ติดตั้ง ออกแบบอุปกรณ์เครือข่ายให้สอดคล้องกับระบบงานขององค์กร
 •          หน้าที่อื่น เป็นคณะทำงานในกิจกรรมต่างๆ
 •          ให้คำปรึกษาด้านออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย รวมถึงการตั้งค่าและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่าย
 •          ติดตั้งและแก้ไขระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาซอฟแวร์
 •          แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายที่แจ้งเข้ามา
 •          ติดตั้งและแก้ไข Router / Switch และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
 •          ตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
 •          จัดทำเอกสารในการเสนอรวมทั้งคู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครือข่ายของทางบริษัท
 •          จัดทำรายงานข้อมูลระบบเพื่อนำมาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
 •          ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท


 •   3. Technical support 2 ตำแหน่ง    

         คุณสมบัติผู้สมัคร

  •          1. เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
  •          2. ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
  •          3. มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware, Network และอุปกรณ์ IT ต่างๆ สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการขัดข้อง และซ่อมเบื้องต้นได้
  •          4. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น MS Excel, Word, Power Point ฯลฯ
  •          5. มีความกระตือรือร้น มีทักษะที่ดีในการให้บริการ มีวุฒิภาวะ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  •          6. หากเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ลักษณะงาน
 •          ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เช่น Computer, Notebook, Printer, Projector, Access Point, ระบบ LAN เป็นต้น
 •          ติดตั้งระบบปฏิบัติการ , ซอฟต์แวร์ , Application ต่างๆ และทดสอบการใช้งานตามที่ได้รับมอบหมาย
 •          ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้งานที่เกิดกับ Hardware อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ
 •          จัดทำบัญชีอุปกรณ์เครื่องมือด้าน IT ทำเอกสารการซื้ออุปกรณ์ และประสานงานเพื่อการสั่งซื้ออุปกรณ์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ
 •          ประสานงานกับช่างหรือบริษัทภายนอกให้ดำเนินการติดตั้งหรือแก้ไขหรือซ่อมโดยรวดเร็ว
 •          จัดทำเอกสารเชิงเทคนิคของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น ทำคู่มือการใช้งาน คู่มือการติดตั้ง และแผนผังประกอบการใช้ให้กับผู้ใช้งาน
 •          ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามโปรเจ็คให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด
 •          ปฏิบัติงาน Support ระบบที่ใช้ในบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •          จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่อยู่ในความดูแล และปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ เพื่อให้การบำรุงรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้อุปกรณ์ IT ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
 •          บันทึก และจัดทำรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้กับผู้บริหาร


 •   4. Data Mining 1 ตำแหน่ง     

         คุณสมบัติผู้สมัคร   /   

  •          1. เพชาย/ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  •          2. ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
  •          3. มีความคล่องตัว,มีความรับผิดชอบสูง,สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้ดี
  •          4. มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ การเจรจา และการแก้ไขปัญหา
  •          5. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel, Excel Macro, Microsoft Access
  •          6. หากมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Tableau, MSSQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ลักษณะงาน
 •          จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอให้ผู้บริหาร
 •          รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กร
 •          จัดการฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนกับระบบข้อมูลธุรกิจองค์กร
 •          ติดตาม รวบรวม ผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
 •          ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด


 • 5. ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา    

         คุณสมบัติผู้สมัคร

  •          1. เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  •          2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ปี
  •          3. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการตรวจสอบ การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ
  •          4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการนำเสนอ
  •          5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการดำเนินคดี และการควบคุมภายใน
  •          6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  •          7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในผลสำเร็จของงาน และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
  ลักษณะงาน
 •          จัดทำแผนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์
 •          ตรวจสอบการจัดหาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานใช้ระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบงานมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 •          รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการประเมินความถูกต้องในการทำงานของโปรแกรมและระบบงาน ทั้งที่พัฒนาระบบงานขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขระบบงานที่มีอยู่แล้วสตามเงื่อนไขที่กำหนด
 •          ตรวจสอบศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง รวมถึงสนับสนุนงานของบริษัทฯ ด้านเครือข่ายการสื่อสารและกรรักษาความปลอดภัยด้านปฏิบัติการ (Operation)
 •          ตรวจสอบการควบคุมการนำโปรแกรมลงใช้งานจริงของระบบคอมพิวเตอร์
 •          ตรวจสอบหน่วยงานของบริษัทฯ ในด้านเครือข่ายการสื่อสารและการรักาาความปลอดภัย
 •          สอบทานข้อมูลด้านพื้นฐานเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงในด้านข้อมูลและความปลอดภัย
 •          สอบทานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ • ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เลขที่ 191/50-53,55 ,21 อาคารซี.ที.ไอ.ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือส่งข้อมูลการสมัครงานผ่าน hr.center@ktblaw.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-096-8944