ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ

       พวกเราเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ทั้งองค์กรอิสระ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา


ขอบเขตการให้บริการงานที่ปรึกษาและกฎหมายธุรกิจ
รุงไทยกฎหมาย ทีมงานนักกฎหมายประกอบด้วยที่ปรึกษากฎหมายและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งมีความรู้ทางกฎหมายและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมในทุกมิติโดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน

กลุ่มที่ 1 : งานด้านการธนาคารและการเงิน เช่น
 • การให้ความเห็นประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน หลักประกันทางธุรกิจ
 • การให้ความเห็นร่างสัญญาสินเชื่อขนาดใหญ่ Syndicate Loan/Participation Loan /สัญญากับภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่
 • การจัดทำสัญญา Swap สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยภายใต้สัญญา ISDA
 • การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของธนาคาร

กลุ่มที่ 2 : งานด้านตลาดทุน

การให้บริการทางด้านกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการให้ความเห็นทางกฎหมาย จัดทำเอกสาร ตลอดจนดำเนินการทางกฎหมาย และ Legal due diligence

 • ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ อาทิ การออกหุ้นกู้และตราสารทางการเงิน การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering)
 • ในการให้บริการของลูกความในฐานะที่เป็น Arranger/Underwriter/Investment banker/Trader ในตราสาร ทางการเงิน
 • ในการให้บริการประเภท Wealth/Asset management
 • ในการให้บริการในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำ Business acquisition และธุรกรรมของลูกค้าในตลาดทุน เช่น Related Party Transaction/Major disposal and acquisition transaction
 • ในการระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือ Initial Coin Offering (ICO)

กลุ่มงานที่ 3 : งานกฎหมายเฉพาะด้าน

การให้บริการทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับ

 • การบริหารจัดการองค์กร เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ดี
 • กฎหมายแรงงาน
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานที่ 4 : งานด้านอื่นๆ เช่น

การให้บริการทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับ

 • การร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 • การควบรวมกิจการ อาทิ การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) เพื่อผลประโยชน์ทางภาษี
 • การตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Due Diligence)
 • การตรวจทาน แก้ไข ตลอดจนยกร่างสัญญา ทั้งภาษาไทย – อังกฤษ
 • การแปลและรับรองเอกสาร รวมถึงงาน Notarial Services ทั้งภาษาไทย – อังกฤษ
 • งาน Corporate ทั่วไป
 • การระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการ
 • งานจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
 • การฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล รวมถึงการประนีประนอมยอมความในศาลและนอกศาล
 • งานเกี่ยวกับที่ดิน อาทิ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การโอน กรรมสิทธิ์ การเช่าและภาระจำยอม เป็นต้น
 • งานด้านพลังงาน เช่น Solar Farm, Solar Roof Top เป็นต้น
 • งานซื้อขายโรงแรมและกิจการขนาดใหญ่
 • การยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ
 • ยื่นคำขอเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆ รวมถึงใบขออนุญาตเข้าทำงาน (Working Permit Visa)s