การดำเนินธุรกิจของเรา

ด้วยความเป็นมืออาชีพบุคลากรของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานคดีมากว่า 20 ปี

ธุรกิจของเรา


บริษัทมีทนายความและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มีความยินดีเสนอให้บริการทางด้านกฎหมายแก่ทุกท่าน

เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์ตามความต้องการของท่าน


กลุ่มงานดำเนินคดี

    บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีความยินดีที่จะเสนอการให้บริการทางด้านกฎหมายและบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า มีความสามารถที่จะให้บริการทางกฎหมาย และมีความเชื่อมั่นในการให้บริการตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับท่าน


    บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญทั้งในด้านปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการสินเชื่อสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ สัญญาต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และด้านคดีความทางแพ่ง คดีล้มละลาย-ฟื้นฟูกิจการ บริหารจัดการการฟ้องคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟ้องคดีให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีการฟ้องคดีเป็นจำนวนถึงปีละประมาณ 100,000 คดี ซึ่งจะต้องทำให้เสร็จภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รับงานมา


    ทั้งนี้ในการจัดการบริหารนั้น บริษัทฯ มีระบบการควบคุมสถานะ การดำเนินคดีที่เป็นปัจจุบัน มีระบบวันนัดทำการ และระบบคำนวณยอดหนี้ อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความสามารถในการควบคุมดูแล และในการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานของสำนักงานกฎหมาย 200 สำนักงาน ที่รับทำงานให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 มาแล้วเป็นเวลานานกว่า 7 ปี

    สำหรับงานด้านอื่นๆ  การดำเนินงานบริการในการให้คำปรึกษาตอบข้อหารือให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับหลักกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการ กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงงาน หรือนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และกฎหมายว่าด้วยล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ