การดำเนินธุรกิจของเรา

ด้วยความเป็นมืออาชีพ
บุคลากรของบริษัทเรานั้นมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานคดีมากว่า 25 ปี

ธุรกิจของเรา

บริษัทมีทนายความและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มีความยินดีเสนอให้บริการทางด้านกฎหมายแก่ทุกท่าน

เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์ตามความต้องการของท่าน      บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีความยินดีที่จะเสนอการให้บริการทางด้านกฎหมายและบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า มีความสามารถที่จะให้บริการทางกฎหมาย และมีความเชื่อมั่นในการให้บริการตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับท่าน

    บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญทั้งในด้านปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการสินเชื่อสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ สัญญาต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และด้านคดีความทางแพ่ง คดีล้มละลาย-ฟื้นฟูกิจการ บริหารจัดการการฟ้องคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟ้องคดีให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีการฟ้องคดีเป็นจำนวนถึงปีละประมาณ 100,000 คดี ซึ่งจะต้องทำให้เสร็จภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รับงานมา


    ทั้งนี้ในการจัดการบริหารนั้น บริษัทฯ มีระบบการควบคุมสถานะ การดำเนินคดีที่เป็นปัจจุบัน มีระบบวันนัดทำการ และระบบคำนวณยอดหนี้ อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความสามารถในการควบคุมดูแล และในการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานของสำนักงานกฎหมาย 200 สำนักงาน ที่รับทำงานให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 มาแล้วเป็นเวลานานกว่า 7 ปี

    สำหรับงานด้านอื่นๆ  การดำเนินงานบริการในการให้คำปรึกษาตอบข้อหารือให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับหลักกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการ กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงงาน หรือนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และกฎหมายว่าด้วยล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการกลุ่มงานการดำเนินคดี


งานฟ้องคดีแพ่ง

        บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีฝ่ายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟ้องคดีประเภท  "คดีแพ่ง" ด้วยทนายที่มีประสบการณ์มากมาย จุดเด่นของทนายของเราคือ เป็นบุคคลผู้ทุ่มเทให้กับงานของลูกค้า ทั้งคดีของธนาคารกรุงไทยหรือคดีของผู้ว่าจ้าง

        และด้วยความทุ่มเทบวกกับความเป็นมืออาชีพในสายงานการฟ้องคดี ทำให้บริษัทกรุงไทยกฎหมาย ประสบผลสำเร็จด้านงานการฟ้องคดีมากมาย ทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางธนาคารว่าจ้างงานการฟ้องคดีมูลค่าสูงๆมากมาย

งานการบังคับคดี

        บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีทนายจำนวนมากในการทำงานชั้นบังคับคดี เพื่อนำไปสู่การออกหมายบังคับงานคดีให้กับทางลูกค้าและงานธนาคาร โดยทางบริษัทมีทนายมากมายในการรองรับลูกค้าทั้งของทางธนาคารและกลุ่มลูกค้านอกเหนือจากงานธนาคาร

งานขายทอดตลาดทรัพย์

        บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีทีมทนายชั้นยอดในการฟ้องและดำเนินงานคดีเกี่ยวกับการขายทอดงานสู่ตลาด แก่ลูกค้าทั่วประเทศเพื่อสร้างกำไรให้กับทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารจัดการชั้นยอด ทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นสมกับความเป็นมืออาชีพ


งานการฟื้นฟูกิจการและพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้

เป็นงานเกี่ยวกับด้านการฟ้องล้มละลายของ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ที่มีทนายความผู้เชี่ยวชาญงานด้านการฟ้องคดีล้มละลายมากมาย ทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการในการฟ้องคดีจนเป็นที่วางใจให้กับทางธนาคาร เนื่องจากบริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีระบบงานในการจัดการงานคดีที่มีประสิทธิภาพ