งานที่ปรึกษาและกฎหมายธุรกิจ

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

เพราะเราคือผู้มีประสบการณ์ด้านงานต่างๆ

งานกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กร


การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจดทะเบียน ณ กรมที่ดิน และเป็นตัวแทนในการไปจดทะเบียน รวมทั้งให้คำปรึกษาในกระบวนการดังกล่าวแก่บริษัท อาทิ


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด


บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ทนายความผู้รับรองเอกสาร

    >    รับรองคำแปลเอกสารให้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ

    >    รับรองลายมือชื่อ สถานะบุคคลและอำนาจดำเนินการ อาทิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.เจต้าแบค เป็นต้น


งานจัดประชุมผู้ถือหุ้น

    การให้บริการเป็นผู้ดูแลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎหรือข้อบังคับ รวมถึงการตรวจทานและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดวาระการประชุม การจัดทำหนังสือเชิญประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และการทำหนังสือแจ้งมติการประชุมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


บริการอื่นๆ

    ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบุคคลทั่วไป เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการ กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และกฎหมายว่าด้วยล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการงานสัญญา


กรุงไทยกฎหมายให้บริการยกร่าง ตรวจทาน และจัดทำสัญญา อาทิ

 • สัญญา Fund Administration Agreement
 • สัญญา Guarantee Agreement
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง
 • สัญญาจ้างที่ปรึกษา
 • สัญญา Facility Agreement
 • สัญญาให้บริการ
 • สัญญาเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

งานจัดซื้อจัดจ้าง


 • การให้ความเห็นทางกฎหมาย คำปรึกษา เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สำหรับการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นข้อเสนอแก่หน่วยงานของรัฐ
 • การจัดทำระเบียบ คำสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การจัดอบรมเกี่ยวกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
 • การยกร่าง ตรวจทาน แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาหรือข้อตกลงเพื่อให้ถูกต้อง สอดคล้องตามระเบียบ คำสั่ง คู่มือปฏิบัติงานที่ใช้บังคับในปัจจุบัน


งานที่ปรึกษากฎหมาย