งานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ
Business Legal Advisory

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมาย ขอบเขตการให้บริการ

งานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ

บริการด้วยใจ ใส่ใจในคุณภาพ

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด (“KTB LAW”) เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น 100%

และ KTB LAW ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพและประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งในงานทางด้านกฎหมายสำหรับการบริหารรัฐกิจและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่

นอกจากนี้ KTB LAW ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง และได้ให้บริการงานด้านอรรถคดีและการบริหารจัดการงานฟ้องคดี รวมทั้งงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ให้แก่ธนาคารกรุงไทยและผู้ประกอบธุรกิจอื่น รวมถึงบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ขอบเขตการให้บริการ

กรุงไทยกฎหมาย ทีมงานนักกฎหมายประกอบด้วยที่ปรึกษากฎหมายและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งมีความรู้ทางกฎหมายและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมในทุกมิติโดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน

งานด้านตลาดทุน (Capital Markets)

   การออกหุ้นกู้และตราสารทางการเงิน

   การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

   Business Acquisition และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Takeover)

   การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering – IPO)

งานกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจและการค้า (Corporate & Commercial Laws)

   การจดทะเบียนธุรกิจ เช่น การจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด การแปรสภาพบริษัท

   การจัดประชุมคณะกรรมการ และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

   การเพิ่มทุน ลดทุน การจ่ายเงินปันผล

   ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแรงงานทั่วไป

งานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law)

   การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและการจดแจ้งลิขสิทธิ์ รวมถึงการให้คำแนะนำและความเห็นก่อนการดำเนินการ             จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียน

งานกฎหมายเฉพาะด้าน (Specialized areas of law)

   กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   กฎหมายปกครอง

   กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรรัฐวิสาหกิจKTB LAW ผู้ให้บริการ IOE

ในปี 2564 KTB LAW เป็นบริษัทแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการในฐานะ Independent Oversight Entity (IOE) ของบลจ. LH Fund

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด (“KTB LAW”)

    มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านตลาดทุนมาอย่างยาวนาน ซึ่งประกอบด้วยนักกฎหมายและนักการเงินที่มีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของทีมงานเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมี ส่วนร่วมในการร่างกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในตลาดทุน อาทิ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน (Fund Management) กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทจดทะเบียนและการดำเนินธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนตาม “หลักความไว้วางใจ” (Fiduciary Duty) และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์ที่อยู่ภายใต้ “หลักความไว้เนื้อเชื่อใจ” (Trustworthiness) ซึ่งได้แก่ ทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน เป็นต้น ตลอดจนมีประสบการณ์การทำงานในภาคเอกชน ดังนั้น ทีมงานของ KTB LAW จึงมีความรู้และความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ในตลาดทุนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังตระหนักถึงแง่มุมและ มุมมองในด้านการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์และการกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นอกจากนี้ ทีมงานของ KTB LAW ยังมีประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมายและกฎเกณฑ์กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในตลาดทุนในหลากหลายกรณี ด้วยเหตุนี้ KTB LAW จึงมั่นใจว่าบริการของ KTB LAW จะได้ดุลยภาพทั้งในเชิงกฎหมาย (Legal Aspect) และในเชิงธุรกิจ (Commercial Aspect)

ขอบเขตการให้บริการของที่ปรึกษา


งานด้านตลาดทุน

   การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering – IPO)

   การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction-RPT) และรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction-MT)

   การจัดตั้งและการจัดการกองทุน ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust – REIT)

   การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น การจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

   การเป็นหน่วยงานอิสระในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) หรือ Independent Oversight Entity


งานกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจและการค้า

   การจดทะเบียนธุรกิจ เช่น การจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด การแปรสภาพบริษัท

   การจัดประชุมคณะกรรมการ และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

   การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty)

   การเพิ่มทุน ลดทุน การจ่ายเงินปันผล

   การจัดทำและตรวจร่างสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจ

   ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแรงงานทั่วไป


งานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

   การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและการจดแจ้งลิขสิทธิ์ รวมถึงการให้คำแนะนำและความเห็นก่อนการดำเนินการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียน

   การให้ความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

   การให้บริการหลังการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การต่ออายุการคุ้มครองเมื่อครบกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
งานด้านตลาดทุน

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering – IPO)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ทนายความผู้รับรองเอกสาร

    * รับรองคำแปลเอกสารให้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ

    * รับรองลายมือชื่อ สถานะบุคคลและอำนาจดำเนินการ อาทิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.เจต้าแบค เป็นต้น

งานจัดประชุมผู้ถือหุ้น

    การให้บริการเป็นผู้ดูแลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎหรือข้อบังคับ รวมถึงการตรวจทานและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดวาระการประชุม การจัดทำหนังสือเชิญประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และการทำหนังสือแจ้งมติการประชุมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


งานจัดซื้อจัดจ้าง

    * การให้ความเห็นทางกฎหมาย คำปรึกษา เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

    * การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สำหรับการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นข้อเสนอแก่หน่วยงานของรัฐ

    * การจัดทำระเบียบ คำสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

    * การจัดอบรมเกี่ยวกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง

    * การยกร่าง ตรวจทาน แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาหรือข้อตกลงเพื่อให้ถูกต้อง สอดคล้องตามระเบียบ คำสั่ง คู่มือปฏิบัติงานที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

งานสัญญา

    * สัญญา Fund Administration Agreement

    * สัญญา Facility Agreement

    * สัญญา Guarantee Agreement

    * สัญญาจ้างก่อสร้าง

    * สัญญาจ้างที่ปรึกษา

    * สัญญาให้บริการ

    * สัญญาเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง


บริการอื่นๆ

     ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบุคคลทั่วไป เช่น กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการ กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และกฎหมายว่าด้วยล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ

พวกเราทีมงานที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจมีความรู้ความสามารถในการพาธุรกิจและให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจของท่านหลายๆธุรกิจให้ดำเนินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะเรามีความเชี่ยวชาญงานในทุกๆด้าน จึงเป็นที่ไว้วางใจ

กลุ่มลูกค้าและลูกค้าของเรา

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมาย เป็นทีมที่มีประสบการณ์และมีความสามารถหลากหลายจึงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามากมาย