บริการด้วยใจ    ใส่ใจในคุณภาพ

ขอบเขตการให้บริการ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ


กรุงไทยกฎหมาย ทีมงานนักกฎหมายประกอบด้วยที่ปรึกษากฎหมายและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งมีความรู้ทางกฎหมายและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมในทุกมิติโดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 6 กลุ่มงาน


1.  งานกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ (Corporate Matters) เช่น

-   การจดทะเบียนธุรกิจ เช่น การจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน การแปรสภาพบริษัท

-   การประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น2.  งานด้านตลาดทุน เช่น

-   การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น IPO, Share Swap, Structure Note, Securitization

-   Merger and Acquisition / Takeover

-   Fund and Investment Management เช่น Property Fund, Infrastructure Fund, REITs

-   รายการที่เกี่ยวโยงกัน (RPT) และ รายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction)

-   ธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น การขอใบอนุญาต
3.  งานจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 

4.   งานให้คำปรึกษาและจัดระบบงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

5.  งานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เช่น

-   กฎหมายแรงงาน

-   กฎหมายภาษีทั่วไป

-   นิติกรรมและสัญญา

-   Notarial Service

6.   งานจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ

 ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ


พวกเราทีมงานที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจมีความรู้ความสามารถในการพาธุรกิจและให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจของท่านหลายๆธุรกิจให้ดำเนินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะเรามีความเชี่ยวชาญงานในทุกๆด้าน จึงเป็นที่ไว้วางใจ

กลุ่มลูกค้าและลูกค้าของเรา


ทีมงานที่ปรึกษากฎหมาย เป็นทีมที่มีประสบการณ์และมีความสามารถหลากหลายจึงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามากมาย