Business   Legal   Advisory

เพราะว่าเราคือทีมที่ปรึกษาระดับมืออาชีพเพราะเราคือผู้มีประสบการณ์ด้านงานต่างๆมากมาย

รู้จักที่ปรึกษามือหนึ่งของเรา

  ตำแหน่งงาน

  ที่ปรึกษาพิเศษ

  การศึกษา

  ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประสบการณ์ การทำงาน

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

(2 ปี พ.ศ. 2536 – พ.ศ.2538)


  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)

(1 ปี พ.ศ.2538 – พ.ศ.2539)


  สำนักงาน ก.ล.ต. (14 ปี พ.ศ. 2539 – พ.ศ.2553)

      ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์

      ฝ่ายธุรกิจแนะนำการลงทุน

      ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล

      ฝ่ายกำกับตลาด


  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. (7 ปี พ.ศ.2556 – พ.ศ.2562)
  หัวหน้าทีมทำงาน งานสอบทานธุรกรรม (IOE) บลจ. LH