ความภาคภูมิใจของบริษัท

กว่าจะมาเป็นบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ในทุกวันนี้เพราะเราใช้จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ความภาคภูมิใจของเรา

กว่าจะมาเป็นกรุงไทยกฎหมาย

          ปัจจุบันบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนและเป็ที่ปรึกษากฎหมายในระดับ A ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง เป็นบริษัทฯ ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูงและมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ตลอดจนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการที่ปรึกษาและเสนอแนะในด้านกฎหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง

ความเชี่ยวชาญงานด้านกฎหมาย

          ในส่วนงานด้านธุรกิจนั้น บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด นับว่ามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เนื่องจากมีประสบการณืตรงมาจากการดูแลลูกค้าขนาดใหญ่ให้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจการเงิน ตลอดจนสินเชื่อโครงการเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการของธุรกิจภาครัฐ โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ


เรายึดมั่นในจริยธรรม

          จากการที่บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจนั้น ทำให้ บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จำกัด

           มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกรอบกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับรัฐวิสาหกิจหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ รวมตลอดถึงระเบียบข้อบังคับภายใน เช่นข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ อันจะทำให้การให้บริการของบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด นั้น ครบถ้วน รวดเร็ว ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพสูงสุด

          จากประสบการณ์ที่ครบถ้วนในทุกๆด้าน ประกอบกับการยึดมั่นในจริยธรรมและการให้บริการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถดูแลและให้บริการแก่ท่านได้ สมกับปณิธานของเราที่วางไว้ว่า "ความภาคภูมิใจของบริษัท" หรือ "Beyond Expectation"


บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ติด 1 ใน 5 ของ "สำนักงานกฎหมาย" ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างความการันตีในความเป็นมืออาชีพและความเชื่อมั่นของทนายมากขึ้น