คณะกรรมการบริษัท


รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์

อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารสายงานสายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

คุณกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล

อดีตรองเลขาธิการสำนักงาน ศาลยุติธรรม

 


กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

คุณมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์

อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง

 

กรรมการ

คุณสุรพล โอภาสเสถียร

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

(เครดิตบูโร)

กรรมการ

คุณจันทิมา เพียรเวช

กรรมการผู้จัดการบริษัท

กรุงไทยกฎหมาย จำกัด