คณะกรรมการบริษัท


รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์

อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานสายงาน
กำกับกฎเกณฑ์และกฎหมายบมจ.ธนาคารกรุงไทย
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

คุณกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล

อดีตรองเลขาธิการสำนักงาน ศาลยุติธรรม
 
 

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

คุณมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์

อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง
 
 

กรรมการ

คุณสุรพล โอภาสเสถียร

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
(เครดิตบูโร)
 

กรรมการ

คุณพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

กรรมการ

คุณจันทิมา เพียรเวช

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด