คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์

อธิบดีกรมราชทัณฑ์รองประธานกรรมการ

นายนิรุฒ มณีพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล

อดีตรองเลขาธิการสำนักงาน ศาลยุติธรรม

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

นายภพ เอครพานิช

รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

คุณมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์

อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย

กรรมการ

ประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์

อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานสายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลังกรรมการ

นายสุรพล  โอภาสเสถียร

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิต

แห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

กรรมการ

คุณจันทิมา   เพียรเวช

กรรมการผู้จัดการบริษัท

กรุงไทยกฎหมาย จำกัด