คณะกรรมการบริษัท


ประธานกรรมการบริษัท

คุณพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานบริหาร
Legal Compliance & Financial Crime
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสุชาติ เดชอิทธิรัตน์

อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

คุณกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล

อดีตรองเลขาธิการสำนักงาน ศาลยุติธรรม
 
 

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง
 
 

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

คุณชลิดา พันธ์กระวี

อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 
 

กรรมการ

 

คุณชาญชัย สินศุภรัตน์

ประธานบริหาร Service Fulfillment
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 

กรรมการ

 

คุณธนา ธนมิตรามณี

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายนิติการ
สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย