ประวัติความเป็นมาบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

กว่าจะมาเป็นบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ในทุกวันนี้

บริษัท  "กรุงไทยกฎหมาย จำกัด"  เป็นบริษัทในเครือของบริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารกรุงไทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยดำเนินธุรกิจด้านกฎหมายในการ  "ฟ้องคดี การว่าต่าง แก้ต่าง ติดตามทวงหนี้ ดำเนินการบังคับคดี และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย"  ต่างๆ ตลอดจนนิติกรรมทุกประเภท แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงบุคคลทั่วไป ภายใต้จริยธรรมของวิชาชีพ รวมทั้งการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม


ประวัติความเป็นมา

        บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เป็นบริษัทเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2539 เดิมใช้ชื่อว่า "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด"    (Krung Thai Legal Services Company Limited หรือ KLS)

        เพื่อให้บริการงานด้านกฎหมายกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง


       การที่บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ มีผลทำให้ บริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมที่ชัดเจนและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์หลากหลาย ทั้งในด้านกฎหมายและการบริหารรัฐกิจ หรือธุรกิจขนาดใหญ่ และเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 ถึงปัจจุบัน บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มธุรกิจของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554

        ในปัจจุบัน บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมกว่า 190 คน และเป็นบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญทั้งในด้านต่างๆ อาทิ

  • ด้านปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาธุรกิจ
  • โครงการสินเชื่อสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
  • สัญญาต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • ด้านคดีความทางแพ่ง คดีล้มละลาย-ฟื้นฟูกิจการ

ผู้บริหารบริษัท

คณะผู้บริหารบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ได้เปิดทำการมาด้วยระยะเวลายาวนานมากกว่า 20 ปี โดยก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน

รายชื่อผู้บริหาร