บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

กว่า 25 ปี ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาตลอดมา


บริษัท "กรุงไทยกฎหมาย จำกัด" (KTLAW) เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยได้ดำเนินธุรกิจด้านกฎหมายในการ "ฟ้องคดีแพ่ง การว่าความ แก้ต่าง ติดตามทวงหนี้ ดำเนินการบังคับคดี งานขายทอดตลาดทรัพย์รวมไปถึงการดำเนินงานฟ้องคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนนิติกรรมทุกประเภทให้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด และบริษัทในเครือของธนาคารรวมถึงบุคคลทั่วไป ภายใต้จริยธรรมของวิชาชีพ รวมทั้งบริษัทได้นำหลักของ "หลักธรรมาภิบาล" เข้ามาใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม

ประวัติความเป็นมา

กว่าจะมาเป็นบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ในทุกวันนี้

การก่อตั้งบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด


       บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เป็นบริษัทเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2539 เดิมใช้ชื่อว่า "บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด" (Krung Thai Legal Services Company Limited หรือ KLS) โดยบริษัทได้ทำการจัดตั้งเพื่อให้บริการงานด้านกฎหมายกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง


       การที่บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ มีผลทำให้ บริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมที่ชัดเจนและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากมายในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์หลากหลาย ทั้งในด้านกฎหมายและการบริหารรัฐกิจ หรือธุรกิจขนาดใหญ่ และเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 ถึงปัจจุบัน บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มธุรกิจของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554

       ในปัจจุบัน บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด มีทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมกว่าร้อยชีวิต ทั้งยังเป็นหนึ่งในบริษัทกฎหมายที่มีขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ มีทั้งประสบการณ์และความชำนาญในด้านต่างๆ อาทิ

  • งานด้านคดีความทางแพ่ง
  • งานคดีล้มละลาย-ฟื้นฟูกิจการ
  • งานการบังคับคดี
  • ขายทอดตลาดทรัพย์
  • ด้านปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาธุรกิจ
  • โครงการสินเชื่อสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

ในปัจจุบันบริษัท บริหารงานโดยแบ่งการบริหารออกเป็น 3 สายงาน
สายงานคดี

 

จัดการและบริหารเกี่ยวกับงานคดีแพ่ง ติดตามทวงหนี้ และคดีล้มละลาย

สายงานการบังคับคดี

และคดีพิเศษ

ดำเนินการบังคับคดี งานขายทอดตลาดทรัพย์รวมถึงคดีนอกเหนืองานธนาคาร

สายงานสนับสนุน

 

ดำเนินการบริหารจัดการช่วยเหลือ 2 สายงานในการดำเนินงานให้สำเร็จ