ผู้บริหารกรุงไทยกฎหมาย

คุณกอบลาภ ภาสุรพิบูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานการบังคับคดีและคดีพิเศษ

  

คุณสายัณห์ ทองอ่อน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานคดี

  

รู้จักกรุงไทยกฎหมายให้มากขึ้น