ผู้บริหารกรุงไทยกฎหมาย

คุณจันทิมา เพียรเวช

กรรมการผู้จัดการ

คุณภัทรวดี วงศ์วัฒนะ บุญหนุน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานคดี

คุณจิราภรณ์ ณ พัทลุง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานการบังคับคดีและคดีพิเศษ