Whistle Blowing Policy

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)

ริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสกระทำผิด (whistle Blowing Policy) โดย ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้หลายช่องทาง ซึ่งหากผู้ใดพบเห็น การกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบบริษัท หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่กำหนดไว้ รายชื่อของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับและได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการดำเนินการ สอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

การกระทำผิด

  • การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร

  • การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

  • การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

  • การทุจริตต่อหน้าที่


  • การใช้อำนาจในทางมิชอบ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆขององค์กร โดยมิได้รับอนุญาติ

  • การไม่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเกิดเหตุแห่งความขัดแย้ง

  • การเปิดเผยข้อมูลขององค์กร โดยมิได้รับอนุญาติ


การปกป้องผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อมูล
    ชื่อ ที่อยุ่ ของผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียน / ผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับแจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับโดยองค์กร ด้วยมาตรการรักษาความลับและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียน / ผู้ให้ข้อมูล มิให้ได้รับการข่มขู่ คุกคาม จากการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน / ให้ข้อมูลนั้นๆ และหากผู้ที่เสียประโยชน์ หรือได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสนั้น ข่มขู่ คุกคามใดๆ ต่อผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน / ให้ข้อมูล จะถูกดำเนินการตาม มาตรการบริษัทรวมถึงต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

วิธีการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ให้ข้อมูล  • แจ้งชื่อ ที่อยู่ ของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อมูล อย่างชัดเจน *
  • ชื่อผู้กระทำผิด เหตุแห่งการกระทำผิดที่เป็นข้อมูลจริง มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) อย่างพอเพียง


ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน